లగ్నానికి ఏ గ్రహాలు యోగిస్తాయి?

Lagnalaki aa planets yogistayo chepparu. Prati lagnaniki aa planets papula and subhula gurunchi cheppaledu and rahu and ketu planets aa lagnalaki papula subhula cheppaledu and aa lagna laki rahu,ketu yogistaro cheppaledu Teliyacheyagalaru ani asistunnanu

EGwyH0M4GWc https://www.youtube.com/watch?v=EGwyH0M4GWc https://www.youtube.com/watch?v=EGwyH0M4GWc

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 9:02 am

Shanipalitha Laganalaki – Rahu favorable. and Guru Palitha Lagnalaki. Ketu favorable

Related Discussions