వక్రించిన గ్రహం one month లో normal motion లో వచ్చినప్పుడు వక్రత్వం పోతుందా?

Sir … …వక్రించిన గ్రహం one month లో normal motion లో వచ్చినప్పుడు వక్రత్వం పోతుందా? లేకపోతే planet ని retrograde planet గా consider చెయ్యాలా. retrograde time లో result ఇవ్వదు అన్నారు. ఎంత time ని తీసుకోవాలి for
Ex..ఒక chart లో mercury retrograde అయ్యారు jan16th. feb5th ki straight అయ్యారు.mercury ని retrograde planet గా తీసుకోవాలా. little bit confusion sir

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
07-08-2020 7:22 am

“u0c35u0c15u0c4du0c30u0c24u0c4du0c35u0c02″,”u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3fu0c28 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 one month u0c32u0c4b normal motion u0c32u0c4b u0c35u0c1au0c4du0c1au0c3fu0c28u0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c24u0c4du0c35u0c02 u0c2au0c4bu0c24u0c41u0c02u0c26u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
07-08-2020 7:23 am

1 , 2,7,26

RidingThunder
RidingThunder(@RidingThunder)
07-08-2020 10:55 am

Puttuna 1 month lo vakrathavam pothe, 30 years tarwatha aa graham vakrathvam leni falithalanu istundi.

Sunell
Sunell(@Sunell)
27-10-2020 3:27 pm

1. Progression chart tho comparison lo vakratva palitalu cheppaledhu sir … … please clarify my doubts

 • 2. 30 days lo return aithe 30 years tarvatha vache aa Graham yokka dhasa vakrinchani normal palithalu vastaaya.
 • 3. aa Graham vunde bhavam yokka palitam manchiga avutundha … …
 • Vinod
  Vinod
  20-11-2020 12:40 pm

  > “663” “Sunell” id=”2637″ number=”5″ “Sunell @Sunell#2637 Progression chart tho comparison lo vakratva palitalu cheppaledhu sir… please clarify my doubts

  DO NOT CONSIDER RETROGRATIONS IN PROGRESSIONS

  > “663” “Sunell” id=”2637″ number=”5″ “Sunell @Sunell#2637 30 days lo return aithe 30 years tarvatha vache aa Graham yokka dhasa vakrinchani normal palithalu vastaaya.

  there will be no much effect of retrogression, Normal results.

  > “663” “Sunell” id=”2637″ number=”5″ “Sunell @Sunell#2637 aa Graham vunde bhavam yokka palitam manchiga avutundha…

  Yes, it will be good

  TeamRVA
  TeamRVA(@teamrva)
  Admin
  Member
  19-07-2022 11:37 am

  2,7,26 , 2,7,15,26

  Related Discussions