నీచ భంగ రాజ యోగము

ఒకవేళ నీచలో పడిన శుక్రుడిని లగ్నాధిపతి కాకుండా నక్షత్ర నాధుడు సప్తమం నుండి చూస్తుంటే నీచ భంగ రాజ యోగము కలుగుతుందా

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 8:51 am

4 , 2,7,28

Vinod
Vinod
29-03-2021 8:54 am

“845” “BillaKotaSaiPraneeth” id=”2844″ number=”1 @”BillaKotaSaiPraneeth”#p2844 అట్లా ఎక్కడ నేను చదవలేదు, శుక్రుడు ఉచ్చ స్థితి పొందిన, నీచ స్థితి పొందిన దాని Significance follow అవ్వండి సరిపోతుంది

Related Discussions