మకర లగ్నానికి ఉఛ్చ స్థానం ఏది ? అలాగే నీచ్ఛ స్థానం ఏది?

సార్ మకర లగ్నానికి ఉఛ్చ స్థానం ఏది ? అలాగే నీచ్ఛ స్థానం ఏది?

QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 11:01 am
Vinod
Vinod
12-05-2020 11:01 am
Related Discussions