ఓకా నక్షత్రం లో మాలిఫిక్ గ్రాహం నిచమ్లో పాడితే

ఓకా నక్షత్రం లో మాలిఫిక్ గ్రాహం నిచమ్లో పాడితే ఆ నక్షత్ర గ్రాహం మిధా చెడు ప్రభావమ్ వంతుంధ?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions