ఓకా నక్షత్రం లో మాలిఫిక్ గ్రాహం నిచమ్లో పాడితే

z1hdyUXfmvY https://www.youtube.com/watch?v=z1hdyUXfmvY https://www.youtube.com/watch?v=z1hdyUXfmvY

ఓకా నక్షత్రం లో మాలిఫిక్ గ్రాహం నిచమ్లో పాడితే ఆ నక్షత్ర గ్రాహం మిధా చెడు ప్రభావమ్ వంతుంధ?

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions