మకర లగ్నానికి లగ్నంలో గురువు ఉండి వక్రించిన ఆ దశ ఎలా ఉంటుంది?

Annaమకర లగ్నానికి లగ్నంలో గురువు ఉండి.వక్రించిన ఆ దశ వచ్చినప్పుడు … … … … ..పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందా నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందా

Subscribe
Notify of
20 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
02-06-2020 10:39 am

{“title”:”u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e ?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/164-“,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
02-06-2020 10:39 am

{“title”:”u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e ?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/164-“,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
03-06-2020 6:43 am

{“title”:”Regarding Saturn in kumbha for Meena lagnam”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/365-regarding-saturn-in-kumbha-for-meena-lagnam”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
03-06-2020 6:43 am

{“title”:”Regarding Saturn in kumbha for Meena lagnam”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/365-regarding-saturn-in-kumbha-for-meena-lagnam”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
03-06-2020 6:44 am

{“count”:2,”titles”: “u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c05u0c2fu0c3f u0c32u0c17u0c4du0c28u0c2eu0c41” }

Vinod
Vinod
03-06-2020 6:44 am

{“count”:2,”titles”: “u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c05u0c2fu0c3f u0c32u0c17u0c4du0c28u0c2eu0c41” }

Vinod
Vinod
03-06-2020 4:03 pm

{“count”:1,”titles”: “Grahavakrutvalu” }

Vinod
Vinod
03-06-2020 4:03 pm

{“count”:1,”titles”: “Grahavakrutvalu” }

Related Discussions