మకర లగ్నానికి లగ్నంలో గురువు ఉండి వక్రించిన ఆ దశ ఎలా ఉంటుంది?

Annaమకర లగ్నానికి లగ్నంలో గురువు ఉండి.వక్రించిన ఆ దశ వచ్చినప్పుడు… …… … ..పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందా నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందా

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions