వృశ్చిక లగ్నానికి షష్ఠం లో అశ్విని 3 లో కుజుడు 8° & రవి 9° శుక్రుడు భరణి1 16° లో

వృశ్చిక లగ్నానికి షష్ఠం లో అశ్విని 3 లో కుజుడు 8 deg & రవి 9 deg మరియు శుక్రుడు భరణి1 16 deg లో కుజ,శుక్రులు అస్తంగతులవ్వడం , మేషం రవికి ఉచ్చ క్షేత్రం మరియు కుజునకు స్వక్షేత్రం అవ్వడంతో పాటు ఇక్కడ కోణాధిపతి, కేంద్రాధి పతి తో కలిస్తే ఫలితం ఎలా చెప్పాలి Overall positive గానే treat చెయ్యవచ్చు గదా వీటితో పాటు కేతువు 23 deg లో మేషంలో భరణి 4 లో వున్నాడు

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-04-2020 4:47 am

What is your judgement?

GVasa
GVasa(@GVasa)
07-05-2020 7:20 am

Sir, Is below analysis near to actual prediction. Please judge.
Only based on basic info given by the user
1. As Sun and mars who are yoga karakas for this Lagna, person ’ ‘ s daily job could be related to government and engineering fields. Person could easily win competition or customer ’ ‘ s interest.

 • 2. 12th lord in 6th with those 3 enemy planets Considering Ke also unfriendly to Ve , it could be possible person constantly based on periods and sub periods in need of borrowing money.
 • 3. 7th lord in 6th with ketu, possibly indicating illness to spouse.
 • 4. Even for self, there could be health issues now and then.
 • 5. 9th in 6th, egoistic clashes at workplace
 • 6. Ma 8th aspect on lagna, minor head injuries now and then
 • 7. Ketu in Ve star. Ve with Ma, marriage issues.

  Only based on not considering where is Ju and other planets. Offcourse Ra is in 12th presumably.
  Thank you and please correct if required.

 • GVasa
  GVasa(@GVasa)
  07-05-2020 7:34 am

  Would like to revisit point 7 please, I think Ke is very strong in here. Ke in Ve star but Ma in Ke star. This could be beneficial for marriage life I guess or atleast beneficial for something. Please judge

  Related Discussions