శని గురు stars నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా

అన్నా మీరు చేసిన గోల్డెన్ prediction వీడియో చూసి నేను రెండు నెలల పాటు పరిశీలించుకున anna శని గురు నక్షత్రాలు వచ్చినప్పుడు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా ఒక నక్షత్రం పాజిటివ్గా వచ్చి మరొక నక్షత్రం నెగిటివ్గా వస్తే ?

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SaiRaju

అన్నా మీరు చేసిన గోల్డెన్ prediction వీడియో చూసి నేను రెండు నెలల పాటు పరిశీలించుకున anna శని గురు నక్షత్రాలు వచ్చినప్పుడు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా ఒక నక్షత్రం పాజిటివ్గా వచ్చి మరొక నక్షత్రం నెగిటివ్గా వస్తే ?

SaiRaju

అన్నా మీరు చేసిన గోల్డెన్ prediction వీడియో చూసి నేను రెండు నెలల పాటు పరిశీలించుకున anna శని గురు నక్షత్రాలు వచ్చినప్పుడు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా ఒక నక్షత్రం పాజిటివ్గా వచ్చి మరొక నక్షత్రం నెగిటివ్గా వస్తే ?

SaiRaju

?

SaiRaju

?

Vinod

{“title”:”u0c05u0c28u0c4du0c28u0c3e ninna u0c05u0c2au0c4du0c32u0c4bu0c21u0c4d u0c1au0c47u0c38u0c3fu0c28 u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4b 154 video u0c24u0c40u0c38u0c47u0c38u0c3eu0c30u0c41 u0c0fu0c02u0c26u0c28u0c4du0c28″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/149-ninna-154-video”,”toNew”:true}

Vinod

{“title”:”u0c05u0c28u0c4du0c28u0c3e ninna u0c05u0c2au0c4du0c32u0c4bu0c21u0c4d u0c1au0c47u0c38u0c3fu0c28 u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4b 154 video u0c24u0c40u0c38u0c47u0c38u0c3eu0c30u0c41 u0c0fu0c02u0c26u0c28u0c4du0c28″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/149-ninna-154-video”,”toNew”:true}

Related Discussions