ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

Ubhaya kendradhi pati dosham ante emiti? Sir.

4t49ufuNidE https://www.youtube.com/watch?v=4t49ufuNidE&lc=Ugxb9hWxeE98LuRCrHh4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=4t49ufuNidE&lc=Ugxb9hWxeE98LuRCrHh4AaABAg

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
23-06-2022 3:39 am

2,7,28 , 7,36

Related Discussions