ఆస్ట్రాలజీ చదివిన వారు మాంస భోజనం మద్యపానం చేయవచ్చునా ?

ఎమ్ఎ ఆస్ట్రాలజీ చదివిన వారు మాంస భోజనం మద్యపానం చేయవచ్చునా ఇది నాకున్న పెద్ద సమస్య ఈ ప్రశ్నకు తప్పకుండా మీరు రిప్లీ ఇవ్వగలరని కోరుతున్నాను సార్ దయచేసి ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తే సరిపోతుంది

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions