జాతకాన్ని తారీఖు ను బట్టి చెప్తారా ,పేరుని బట్టి చెప్తారా ?

గురువు గారు నాకు నా జాతకం కావాలి ,నాకొక దర్మ సందేహం ,జాతకాన్ని తారీఖు ను బట్టి చెప్తారా ,పేరుని బట్టి చెప్తారా

QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 9:56 am

based on birth details. Date of birth, time of birth, place of birth . you can get your Kundali using RVA

RVA Software

Astrology Software

RVA Software

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

RVA Software

Related Discussions