జాతకాన్ని తారీఖు ను బట్టి చెప్తారా ,పేరుని బట్టి చెప్తారా ?

గురువు గారు నాకు నా జాతకం కావాలి ,నాకొక దర్మ సందేహం ,జాతకాన్ని తారీఖు ను బట్టి చెప్తారా ,పేరుని బట్టి చెప్తారా

QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
Related Discussions